Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
Provozovatel:

Topsexdolls.cz s.r.o.

IČ: : 08061106

Spisová značka: C 311504 vedená u Městského soudu v Praze

se sídlem: Mojmírova 1739/8, 140 00 Praha

kontaktní údaje:

email: info@topsexdolls.cz

telefon: 607288195

www.topsexdolls.sk

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.topsexdolls.sk (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území EU.
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, parametry zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2001665986/2010 vedený u FIO banky
 • bezhotovostně platební kartou
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ComGate a PayPal
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 7. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Nepřevzetí se však nepovažuje za odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, v obchodě označeno „na zakázku“,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodávce erotického zboží, které je svým charakterem specifické a nemůže být z hygienických důvodů vráceno,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to bezhotovostně na bankovní účet. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, která výrazným způsobem znemožňuje účel použití zakoupeného zboží, a není lehce opravitelná, či vyměnitelná dle uvážení prodávajíciho, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci. Prodávajíci si vyhrazuje právo rozhodnout o zbůsobu vyřízení reklamace:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • nebo odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.sk/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2018

 

Smlouva o pronájmu věci


Děkujeme za váš zájem o pronájem u Topsexdolls.sk s.r.o (výrazy "Topsexdolls.sk", "my", "naše" a "náš" také odkazují na Topsexdolls.cz s.r.o.).

Tuto nájemní smlouvu (smlouva o pronájmu) uzavírá společnost Topsexdolls.sk s vámi (nájemce) a stanovuje podmínky, za kterých můžete od nás pronajmout uvedené položky (jak je definována níže). Spolu s našimi smluvními podmínkami, zásadami pro vrácení peněz a našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zde zahrnuty odkazem, jako by byly uvedeny v plném rozsahu. Tato smlouva upravuje vaše užívání naší webové stránky ("Topsexdolls.sk") a vašeho pronájmu jakékoli položky. Navštívením tohoto webu a kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku" v nákupním košíku souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami tohoto pronájmu a potvrzujete, že jste přečetli a rozuměli všem těmto podmínkám.

Nyní proto, s přihlédnutím k vzájemně závazným smlouvám a slibům uvedeným dále, se strany takto dohodly takto:

* Pronajaté položky. Topsexdolls.sk vám tímto pronajala, položky, které jste si zvolili a zaplatili na webových stránkách Topsexdolls.sk

* Období pronájmu. Můžete požádat o konkrétní dobu pronájmu, rezervací prostřednictvím formuláře u daného produktu. Vynaložíme přiměřené úsilí k doručení položky ke zvolenému termínu začátku pronájmu, ačkoli za to neručíme. Minimální lhůta na objednávku je 8 hodin před zvoleným začátkem pronájmu. Doba pronájmu začíná okamžikem, kdy je položka poprvé doručena na zadanou adresu, nebo osobním odběrem. A vyprší na konci přiděleného časového úseku, který jste zvolili ve formuláři u pronajaté položky ("Délka zapůjčení").

* Cena pronájmu Cena pronájmu se odvíjí od zvoleného časového úseku ve formuláři u zvolené položky. Platba je vyžadována vždy předem bezhotovostně některou z uvedených platebních metod v pokladně.

* Záloha. K pronájmu požadujeme kauci 15 000 Kč, uvedenou a přičtenou k ceně pronájmu na stránce pokladny v sekci doprava a platba. Kauce bude případně využita pro srážky za dopravu, či poškození pronajatých položek v rozmezí 0% – 100%. Kauce bude vrácena maximálně do 7 pracovních dnů od vrácení pronajatých položek na bankovní účet vedený v ČR.

* Odmítnutí záruk. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste si vybrali a použijete všechny položky s využitím svých vlastních nejlepších znalostí a úsudku, a dále potvrzujete, že ačkoli Topsexdolls.sk nebo její zástupci vám poskytli pomoc nebo doporučení, nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakoukoli položku, která je vhodná pro jakýkoli konkrétní účel, a odmítáme veškeré záruky, výslovné nebo předpokládané.

* Použití; Převzetí rizika; Omezení odpovědnosti; Uvolnění reklamace. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že všechny pronajaté položky od společnosti Topsexdolls.sk budete používat s maximální opatrností a pouze na vlastní nebezpečí. Chápete a rozumíte všem rizikům spojeným s používáním nebo vlastnictvím všech položek, včetně rizik zranění, nemoci a poškození. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ROZUMÍTE VŠEM RIZIKŮM SOUVISEJÍCÍM S POUŽÍVÁNÍM VŠECH POLOŽEK PŘIJATÝCH OD TOPSEXDOLLS.sk. Souhlasíte s použitím všech položek opatrným, bezpečným a vhodným způsobem v souladu se všemi platnými zákony, předpisy a / nebo kodexy jakýmkoli způsobem týkajícím se držení, užívání nebo údržby všech položek. Nebudete provádět žádné, úpravy, opravy nebo změny jakéhokoli druhu na žádné položce. Topsexdolls.sk neručí za škody vzniklé nebo související s vaším vlastnictvím, přepravu nebo použitím jakékoliv položky, kterou tímto uznáváte, zastupujete a souhlasíte, že jste byl dostatečné informován o všech případech použití zcela a výhradně na vlastní nebezpečí. Bez omezení obecnosti výše uvedeného se tímto vzdáváte a navždy zbavíte každého z Topsexdolls.sk veškerých odpovědností, nároků nebo odpovědnosti za úrazy nebo škody vyplývající z vašeho držení nebo použití jakékoliv položky, včetně těch, které byly způsobeny nedbalým jednáním.

* Použitá položka: Povinnost včasného hlášení závad. Berete na vědomí, že pronajatá položka může být použitá a může být kosmeticky nebo jinak vadná a že nejsme povinni vám poskytnout novou položku. Součástí balení je vždy manuál s vyznačenými vadami před zapůjčením. Pokud zjistíte, že přijatá položka vykazuje jiná poškození, než jsou vyznačena v manuálu, není v provozním stavu, nebo je nějakým jiným způsobem poškozena, zavazujete se, abyste nás neprodleně informovali, a v žádném případě ne později, než dvacet (20) minut po zahájení doby pronájmu. Pokud nám včas vadu oznámíte a my rozhodneme, že položka není v provozním stavu a / nebo byla poškozena před zahájením nájemního období, pak podle našeho výběru buď vyměníme položku funkční ekvivalent k pozdějšímu datu a času nebo vám vystavíme kredit nebo plnou náhradu veškerého zaplaceného nájemného a zrušíme rezervaci. V případě neoznámení jiných vad, které nejsou vyznačeny v manuálu, se vystavujete riziku srážky z kauce 5% - 100%, dle vážnosti poškození.

* Nahrazení položky (položek). Pokud jsou rezervované položky z jakéhokoliv důvodu nedostupné, vyhrazujeme si právo je s vaším souhlasem nahradit srovnatelnými, nebo rezervaci zrušit.

* Podmínky přijetí objednávky. Obdržení elektronické nebo jiné formy potvrzení objednávky neznamená, že jsme přijali objednávku, ani nepředstavuje potvrzení naší nabídky k pronájmu. Topsexdolls.sk si vyhrazuje právo kdykoli po obdržení objednávky přijmout nebo odmítnout vaši objednávku, nahradit předmět (y) ve vaší objednávce a / nebo dodat z jakéhokoli důvodu méně než objednané množství jakékoli položky.

* Pozdní doručení. Vynaložíme maximální úsilí k doručení položky v plánovaném termínu rezervace, ale neručíme za to. V případě, že bude dodána pozdě, vynaložíme maximální úsilí, abychom vás informovali. Nesmíte zrušit nebo zamýšlet zrušení rezervace, pokud bude zpoždění menší než dvě hodiny.

* Zrušení rezervace vámi - Storno poplatky. Pokud zrušíte rezervaci, nebudete k zastižení na místě dodání a na telefonu, bude vám účtován storno poplatek, jak je uvedeno níže: "Storno poplatky"):

*Pokud zrušíte rezervaci více než 8 hodin před začátkem pronájmu, storno poplatek je 0%.

* Pokud zrušíte rezervaci méně než 5 hodin, ale více než 2 hodiny před plánovaným začátkem vašeho pronájmu, storno poplatek je rovný 50% ceny pronájmu zvoleného časového úseku.

* Pokud zrušíte rezervaci méně než 2 hodiny před plánovaným začátkem rezervace, nebo nebudete k zastižení na zadané adrese a telefonním čísle po dobu 20 minut od začátku pronájmu, storno poplatek se rovná 100% ceny pronájmu zvoleného časového úseku. Náklady na doručení budou účtovány v plné výši dle ceníku.

* Aby bylo zrušení rezervace platné, musíte nás písemně kontaktovat na e-mailovou adresu info@topsexdolls.cz, nebo telefonní číslo (prostřednictvím SMS) +420 607288195. Berete na vědomí, že storno poplatky nejsou penalizací a jsou spravedlivé a přiměřené, aby nám byly kompenzovány škody způsobené vašim stornováním, včetně nákladů vynaložených na vyhrazení určitého data a času pro rezervaci ostatních zájemců, riziko ztráty příjmů z pronájmu, rostoucí neschopnost snižovat škodu a obsadit termín na základě kratší výpovědní lhůty, poplatků a výdajů vzniklých při přípravě a doručení, zpracování objednávek apod. Tímto souhlasíte, že storno poplatky nebudete zpochybňovat.

* Zrušení od Topsexdolls.sk a / nebo nedodání. Můžeme kdykoli z jakéhokoli důvodu zrušit vaší rezervaci, nebo z jakéhokoli důvodu nedodáme položku a souhlasíte s tím, že naším jediným závazkem vůči vám bude vrácení veškerých částek, které jste dříve zaplatili. Bez ohledu na to, zda rezervaci zrušíme nebo nedoručíme, nebudeme mít vůči vám žádný jiný ani další závazek jakéhokoli druhu nebo povahy.

* Žádné pokusy o opravu položek. Souhlasíte s tím, že se za žádných okolností nepokusíte o opravu ani materiálovou úpravu žádné položky bez ohledu na vadu a okamžitě nás budete informovat o jakýchkoli škodách, které zaviníte, nebo vzniknou v době pronájmu. Dle toho bude přihlédnuto k výši srážky z kauce.

* Ztráta a poškození položek. Nesete veškeré riziko ztráty a / nebo škody způsobené na všech pronajatých položkách z jakékoli příčiny, od té doby, kdy převezmete pronajaté položky, do doby, kdy provedeme kontrolu po vrácení.

Souhlasíte s tím, že se jedná o spravedlivé a přiměřené rozdělení rizika při pronájmu od společnosti Topsexdolls.sk. Abyste se vyhnuli pochybnostem, fyzické přijetí položky po jejím vrácení kdykoli před návratovou prohlídkou nepředstavuje žádné určení stavu vrácené položky nebo nám nebrání v tom, abychom uplatnili jakékoliv srážky kauce. Namísto toho si vyhrazujeme právo prověřit položku v našem zařízení v přiměřené lhůtě po vrácení zboží a až poté zjistit, zda byla tato vrácená položka poškozena. V případě ztráty nebo škody, které nelze v našem rozumném obchodním úsudku opravit nebo opravit pouze za padesát procent (50%) nebo více z reprodukčních nákladů položky, škody se rovnají reprodukčním nákladům položky. V případě poškození, které lze opravit za méně než 50% (50%) reprodukčních nákladů na předmět, škody se rovnají skutečným nákladům na opravu. Za předpokladu, že můžeme v našem rozumném obchodním úsudku odhadnout škody v předstihu (a pokud jsou skutečné náklady nižší, pak vám bude tento rozdíl vrácen po opravě). Náklady na opravu zahrnují (i) práci 500 Kč za hodinu nebo sazbu pro odborníka na opravy se zkušenostmi s opravou materiálu ze silikonu a TPE, (ii) náklady na materiál a (iii) náklady na dopravu. Náhrada ceny bude cena výrobce za novou položku nebo srovnatelnou položku v době ztráty nebo škody plus dalších 35% za přepravu, znovuzavedení a ztrátu zisků (s čímž souhlasíte, že je spravedlivý a rozumný odhad hospodářské ztráty společnosti Topsexdolls.sk a likvidace škod, nikoliv sankce). Aniž by byla dotčena naše další práva a nápravná opatření, tímto nám dáváte nárok n, započtení a srážku všech těchto částek včetně odhadovaných škod (společně "předběžné škody") z vaší kauce.

<